Until I Found You

 

Bản Full: Until I Found You – Stephen Sanchez

Click để xem Until I Found You lyrics (lời bài hát)
Georgia, wrap me up in all your..

Georgia, hãy bao trùm anh trong tất cả tình yêu thương của em

I want you, in my arms

Anh muốn em, trong vòng tay anh

Oh, let me hold you

Oh, hãy để anh ôm em

I’ll never let you go again, like I did

Anh sẽ không bao giờ lại để em ra đi, giống như anh đã từng

Oh, I used to say

Oh, anh từng nói

“I would never fall in love again, until I found her”

“Anh sẽ không bao giờ yêu lại, cho đến khi tìm được cô ấy”

I said, “I would never fall, unless it’s you I fall into”

Anh đã nói, “Anh sẽ không bao giờ vấp ngã, trừ phi đó là em mà anh rơi vào”

I was lost within the darkness, but then I found her

Anh đã lạc lối trong bóng đêm, nhưng rồi anh đã tìm thấy cô ấy

I found you

Anh đã tìm thấy em

Georgia, pulled me in, I asked to..

Georgia, đã kéo anh vào, anh đã ngỏ lời..

Love her, once again

Yêu cô ấy, một lần nữa

You fell, I caught you

Em đã ngã, anh đã chụp lấy em

I’ll never let you go again, like I did

Anh sẽ không bao giờ lại để em ra đi, giống như anh đã từng

Oh, I used to say

Oh, anh từng nói

“I would never fall in love again, until I found her”

“Anh sẽ không bao giờ yêu lại, cho đến khi tìm được cô ấy”

I said, “I would never fall, unless it’s you I fall into”

Anh đã nói, “Anh sẽ không bao giờ vấp ngã, trừ phi đó là em mà anh rơi vào”

I was lost within the darkness, but then I found her

Anh đã lạc lối trong bóng đêm, nhưng rồi anh đã tìm thấy cô ấy

I found you

Anh đã tìm thấy em

“I would never fall in love again, until I found her”

“Anh sẽ không bao giờ yêu lại, cho đến khi tìm được cô ấy”

I said, “I would never fall, unless it’s you I fall into”

Anh đã nói, “Anh sẽ không bao giờ vấp ngã, trừ phi đó là em mà anh rơi vào”

I was lost within the darkness, but then I found her

Anh đã lạc lối trong bóng đêm, nhưng rồi anh đã tìm thấy cô ấy

I found you

Anh đã tìm thấy em

 

Facebook