monster how should i feel

 

Bản Full:

Click để xem lyrics (lời bài hát)
Monster, how should I feel?
Creatures lie here
Looking through the windowMonster, how should I feel?
Creatures lie here
Looking through the windowMonster, how should I feel?
Creatures lie here
Looking through the window

I’m not afraid of the dark
But I’m afraid of my heart
And I’m afraid that everything is gonna fall apart

Always afraid that things will never get better
I went from writing down rhymes
To typin’ suicide letters

Diagnosed with paranoia
You can check my prescription
I’m a manic depressive
One of my many conditions

I’m not a prophet though I say it
But I’m seein’ a vision
My life, it was beyond it one a one-way collision

If ignorance is bliss
Then I’m devoid of any sorrows
‘Cause I don’t wanna know the outcome
Of today or tomorrow

I just wanna hide inside my own private Hell
How can I ever get to Heaven
When so many angels fell?

I’m just a human being
I’m just only being human
With eternity and judgement
From another always loomin’

It’s a wonder that I made it
With these visions in my head
With all these monsters at my window
Starin’ at me in my bed

Monster, how should I feel?
Creatures lie here
Looking through the window

Monster, how should I feel?
Creatures lie here
Looking through the window

If you’re a friend to me or kin to me
An enemy or into me
I’m begging on a bended knee
Come and put an end to me

Put me out my misery
Permanently, no injury
I’m tired of fighting entities
I’m running out of energy

Feel like a lost boy
Searchin’ for the answers
Just waitin’ on tragedy
A heart attack or even cancer

So many monsters hidin’
Waitin’ ’round the corner for us
If life is like a song
I’m at the verse and searchin’ for the chorus

Maybe I should stop and take a moment
Put it in perspective
Maybe I should take a knife
And take a life and get injected

I just wanna go out
On my own fuckin’ terms
Knowing it was me that put me
In the dirt and with the worms

I think I’ll pop another pill
Try to heal the ill
Wash it down with gasoline
Light a match and that’s for real

But I’ll just probably go to sleep
And try to clear my head
Hiding from these monsters
At my window, underneath my bed

(Muffled Singing)

Monster, how should I feel?
Creatures lie here
Looking through the window

Monster, how should I feel?
Creatures lie here
Looking through the window

Lời Dịch
Quái vật, tôi nên cảm thấy thế nào?
Sinh vật nằm ở đây
Nhìn qua cửa sổQuái vật, tôi nên cảm thấy thế nào?
Sinh vật nằm ở đây
Nhìn qua cửa sổQuái vật, tôi nên cảm thấy thế nào?
Sinh vật nằm ở đây
Nhìn qua cửa sổ

Tôi không sợ bóng tối
Nhưng tôi sợ trái tim mình
Và tôi sợ rằng mọi thứ sẽ sụp đổ

Luôn sợ rằng mọi thứ sẽ không bao giờ tốt hơn
Tôi đã đi từ viết xuống vần
Để đánh máy thư tự tử

Chẩn đoán mắc bệnh hoang tưởng
Bạn có thể kiểm tra đơn thuốc của tôi
Tôi là một người trầm cảm Một trong nhiều điều kiện của tôi

Tôi không phải là một nhà tiên tri mặc dù tôi nói nó
Nhưng tôi đang nhìn thấy một tầm nhìn
Cuộc sống của tôi, nó vượt xa nó một lần va chạm một chiều

Nếu vô minh là phúc lạc
Sau đó, tôi không có bất kỳ nỗi buồn
Vì tôi không muốn biết kết quả
Của hôm nay hoặc ngày mai

Tôi chỉ muốn trốn trong Địa ngục riêng của mình
Làm sao tôi có thể lên thiên đàng
Khi rất nhiều thiên thần ngã xuống?

Tôi chỉ là một con người
Tôi chỉ là con người
Với sự vĩnh cửu và sự phán xét
Từ người khác luôn loomin ‘

Đó là một kỳ quan mà tôi đã làm nó
Với những tầm nhìn này trong đầu tôi
Với tất cả những con quái vật này ở cửa sổ của tôi
Starin ‘at me trên giường của tôi

Quái vật, tôi nên cảm thấy thế nào?
Sinh vật nằm ở đây
Nhìn qua cửa sổ

Quái vật, tôi nên cảm thấy thế nào?
Sinh vật nằm ở đây
Nhìn qua cửa sổ

Nếu bạn là bạn với tôi hoặc người thân với tôi
Kẻ thù hoặc vào tôi
Tôi đang cầu xin trên đầu gối bị uốn cong
Hãy đến và chấm dứt tôi

Đưa tôi ra khỏi sự khốn khổ của tôi
Vĩnh viễn, không có thương tích
Tôi mệt mỏi với các thực thể chiến đấu
Tôi đang cạn kiệt năng lượng

Cảm thấy như một cậu bé lạc lối
Tìm kiếm câu trả lời
Chỉ cần chờ đợi trong bi kịch
Một cơn đau tim hoặc thậm chí là ung thư

Rất nhiều quái vật ẩn náu Chờ một vòng cho chúng tôi
Nếu cuộc sống giống như một bài hát
Tôi đang ở câu hát và tìm kiếm điệp khúc

Có lẽ tôi nên dừng lại và dành một chút thời gian
Đặt nó trong phối cảnh
Có lẽ tôi nên lấy một con dao
Và có một cuộc sống và được tiêm

Tôi chỉ muốn ra ngoài
Theo cách riêng của tôi Biết rằng chính tôi đã đặt tôi
Trong bụi bẩn và với giun

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bật một viên thuốc khác
Cố gắng chữa lành bệnh
Rửa sạch bằng xăng
Thắp sáng một trận đấu và đó là sự thật

Nhưng có lẽ tôi sẽ đi ngủ
Và cố gắng xóa đầu tôi
Trốn tránh những con quái vật này
Ở cửa sổ của tôi, bên dưới giường của tôi

(Hát bị bóp nghẹt)

Quái vật, tôi nên cảm thấy thế nào?
Sinh vật nằm ở đây
Nhìn qua cửa sổ

Quái vật, tôi nên cảm thấy thế nào?
Sinh vật nằm ở đây
Nhìn qua cửa sổ

 

Facebook