me myself and i

videotienganh.com

Bản Full: Me myself and i

Click để xem Me myself and i lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

You are you

Em là em

You’re falling through

Em đang thất bại

Got me thinking but it’s still not you though

Khiến anh phải suy nghĩ nhưng dù vậy đó vẫn không phải em

Wait, it’s me

Đợi đã, đó là anh

What you thought it’d be?

Em đã nghĩ đó sẽ là gì?

Someone else’s but it’s not your fault

Là ai đó khác nhưng đó không phải lỗi của em

It’s mine

Lỗi tại anh

I’m still forgiven, no way

Anh vẫn được tha thứ, không đời nào

And I’ve been the outcast, it feels great

Và anh đã là kẻ bị ruồng bỏ, nó cảm giác thật tuyệt

I highly doubt that, no way

Anh hết sức nghi ngờ điều đó, không đời nào

I’m contradicting, all the stupid shit I say

Anh đang phủ nhận, tất cả những điều ngốc nghếch mà anh nói

You know I don’t speak out

Em biết anh không nói thẳng mà

I’m feeling fairly weak, and I can barely speak

Anh đang cảm thấy khá yếu đuối, và anh có thể công khai nói ra

I started to freak out

Anh bắt đầu hoảng loạn

ʼcause I can barely talk, I feel too weak to walk

Vì anh có thể nói rõ ràng, anh cảm thấy quá yếu đuối để bước tiếp

I’m trying to leave now

Giờ anh đang cố gắng rời bỏ

I’m feeling fairly weak, and I can barely speak

Anh đang cảm thấy khá yếu đuối, và anh có thể công khai nói ra

I started to freak out

Anh bắt đầu hoảng loạn

ʼcause I can barely talk, I feel too weak to walk

Vì anh có thể nói rõ ràng, anh cảm thấy quá yếu đuối để bước tiếp

No, no way

Ko, không đời nào

Myself included

Kể cả chính anh

I don’t really wanna be that way

Anh không thực sự muốn theo cách đó

No, no way

Ko, không đời nào

Myself included

Kể cả chính anh

I don’t really wanna be that way

Anh không thực sự muốn theo cách đó

But you are you, you’re falling through

Nhưng em là em, em đang thất bại

Got me thinking but it’s still not you though

Khiến anh phải suy nghĩ nhưng dù vậy đó vẫn không phải em

Wait, it’s me

Đợi đã, đó là anh

What you thought it’d be?

Em đã nghĩ đó sẽ là gì?

Someone else’s but it’s not your fault

Là ai đó khác nhưng đó không phải lỗi của em

It’s mine

Lỗi tại anh

No way, I thought it’s great

Ko đời nào, anh đã nghĩ nó thật tuyệt

“What the hell, was some kind of mistake”

“Cái quái gì vậy, là một vài kiểu sai lầm”

That’s you, what you thought it’d be?

Đó là em, em đã nghĩ nó sẽ là gì?

Maybe something but it’s not included

Có lẽ thứ gì đó nhưng nó không bao gồm

When I needed you, there’s nothing else I really meant that

Khi anh cần em, chẳng có thứ gì khác anh thực sự có ý muốn như thế

Tell me what you want, you’re still and now

Hãy nói anh nghe em muốn gì, em làm thinh và giờ

And don’t remember

Ko nhớ gì

No, no way

Ko, không đời nào

Myself included

Kể cả chính anh

I don’t really wanna be that way

Anh không thực sự muốn theo cách đó

No, no way

Ko, không đời nào

Myself included

Kể cả chính anh

I don’t really wanna be that way

Anh không thực sự muốn theo cách đó

I’m still forgiven, no way

Anh vẫn được tha thứ, không đời nào

And I’ve been the outcast, it feels great

Và anh đã là kẻ bị ruồng bỏ, nó cảm giác thật tuyệt

I highly doubt that, no way

Anh hết sức nghi ngờ điều đó, không đời nào

I’m contradicting, all the stupid shit I say

Anh đang phủ nhận, tất cả những điều ngốc nghếch mà anh nói

You know I don’t speak out

Em biết anh không nói thẳng mà

I’m feeling fairly weak, and I can barely speak

Anh đang cảm thấy khá yếu đuối, và anh có thể công khai nói ra

I started to freak out

Anh bắt đầu hoảng loạn

ʼcause I can barely talk, I feel too weak to walk

Vì anh có thể nói rõ ràng, anh cảm thấy quá yếu đuối để bước tiếp

I’m trying to leave now

Giờ anh đang cố gắng rời bỏ

I’m feeling fairly weak, and I can barely speak

Anh đang cảm thấy khá yếu đuối, và anh có thể công khai nói ra

I started to freak out

Anh bắt đầu hoảng loạn

ʼcause I can barely talk, I feel too weak to walk

Vì anh có thể nói rõ ràng, anh cảm thấy quá yếu đuối để bước tiếp

I’m trying to leave now

Giờ anh đang cố gắng rời bỏ

Facebook