la la la

videotienganh.com

Bản Full: la la la

Click để xem la la la lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

Hush, don’t speak
Im lặng đi, đừng nói nữa
When you spit your venom, keep it shut I hate it
Khi anh phun ra những lời cay độc, hãy câm miệng đi, tôi ghét điều đó
When you hiss and preach
Khi anh cứ rít lên và dạy đời tôi
About your new messiah ’cause your theories catch fire
Về đấng cứu thế mới bởi vì lí thuyết của anh được ủng hộ

I can’t find your silver lining
Tôi chẳng thấy anh có gì tốt đẹp
I don’t mean to judge
Tôi không muốn phán xét
But when you read your speech, it’s tiring
Nhưng mà khi anh đọc bài diễn thuyết, thật mệt mỏi
Enough is enough
Thế là đủ lắm rồi

I’m covering my ears like a kid
Tôi che hai tai mình lại như một đứa trẻ
When your words mean nothing, I go la la la
Khi những lời nói của anh chẳng có ý nghĩa gì, tôi ngân nga la la la
I’m turning up the volume when you speak
Tôi tăng âm thanh thật to khi anh nói
‘Cause if my heart can’t stop it, I’ll find a way to block it
Vì nếu trái tim tôi không thể dừng điều đó lại được, tôi sẽ tìm cách khác chặn nó lại
I go la la, la la la la la la na na na na na
Tôi ngân nga la la, la la la la la na na na na na
I find a way to block it, I go
Tôi tìm cách khác chặn nó lại, tôi ngân nga
La la, la la la la la la na na na na na
La la na na, la la la la la na na na na na

If our love is running out of time
Nếu tình yêu của chúng ta sắp đến hồi kết
I won’t count the hours, rather be a coward
Tôi sẽ không đếm từng giờ đâu, thà là kẻ nhát gan
When our words collide
Khi chúng ta có xung đột
I’m gonna drown you out before I lose my mind
Tôi sẽ át tiếng của anh trước khi tôi mất trí

I can’t find your silver lining
Tôi chẳng thấy anh có gì tốt đẹp
I don’t mean to judge
Tôi không muốn phán xét
But when you read your speech, it’s tiring
Nhưng mà khi anh đọc bài diễn thuyết, thật mệt mỏi
Enough is enough
Thế là đủ lắm rồi

I’m covering my ears like a kid
Tôi che hai tai mình lại như một đứa trẻ
When your words mean nothing, I go la la la
Khi những lời nói của anh chẳng có ý nghĩa gì, tôi ngân nga la la la
I’m turning off the volume when you speak
Tôi tăng âm thanh thật to khi anh nói
‘Cause if my heart can’t stop it, I find a way to block it
Vì nếu trái tim tôi không thể dừng điều đó lại được, tôi sẽ tìm cách khác chặn nó lại
I go la la, la la la la la la na na na na na
Tôi ngân nga la la, la la la la la na na na na na
I find a way to block it, I go
Tôi tìm cách khác chặn nó lại, tôi ngân nga
La la, la la la la la la na na na na na
La la, la la la la la na na na na na
I find a way to block it, I go

Tôi tìm cách khác chặn nó lại, tôi ngân nga
La la, la la la la la la na na na na na
La la, la la la la la na na na na na
I find a way to block it, I go

Tôi tìm cách khác chặn nó lại, tôi ngân nga
La la, la la la la la la na na na na na
La la, la la la la la na na na na na

I’m covering my ears like a kid
Tôi che hai tai mình lại như một đứa trẻ
When your words mean nothing, I go la la la
Khi những lời nói của anh chẳng có ý nghĩa gì, tôi ngân nga la la la
I’m turning off the volume when you speak
Tôi tăng âm thanh thật to khi anh nói
Cause if my heart can’t stop it, I’ll find a way to block it
Vì nếu trái tim tôi không thể dừng điều đó lại được, tôi sẽ tìm cách khác chặn nó lại
I go
Tôi ngân nga

I’m covering my ears like a kid
Tôi che hai tai mình lại như một đứa trẻ
When your words mean nothing, I go la la la
Khi những lời nói của anh chẳng có ý nghĩa gì, tôi ngân nga la la la
I’m turning off the volume when you speak
Tôi tăng âm thanh thật to khi anh nói
Cause if my heart can’t stop it, I’ll find a way to block it
Vì nếu trái tim tôi không thể dừng điều đó lại được, tôi sẽ tìm cách khác chặn nó lại
I go
Tôi ngân nga
La la, la la la la la la na na na na na
La la, la la la la la la na na na na na

Facebook