It’s You

videotienganh.com

Bản Full: It’s You

Click để xem It's You lyrics (lời bài hát)
VideoTiengAnh.com

It’s you, it’s always you.

Đó là em, luôn luôn là em

If I’m ever gonna fall in love I know it’s gon’ be you.

Nếu anh sắp yêu anh biết đó sẽ là em

It’s you, it’s always you.

Đó là em, luôn luôn là em

Met a lot of people, but nobody feels like you.

Đã gặp rất nhiều người, nhưng chẳng có ai cảm giác như em

So, please, don’t break my heart.

Vậy, làm ơn, đừng làm anh đau lòng

Don’t tear me apart.

Đừng khiến anh đau khổ

I know how it starts.

Anh biết cách nó bắt đầu

Trust me: I’ve been broken before.

Tin anh đi: Anh đã suy sụp trước đó rồi

Don’t break me again.

Đừng làm anh lại tan nát thêm nữa

I am delicate.

Anh mỏng manh lắm

Please, don’t break my heart.

Làm ơn, đừng làm anh đau lòng

Trust me: I’ve been broken before.

Tin anh đi: Anh đã suy sụp trước đó rồi

I’ve been broken.

Anh đã suy sụp

Yeah. I know how it feels

Yeah. Anh biết cách nó cảm nhận

To be open

Để mở lòng

And then find out your love isn’t real.

Và rồi nhận ra tình yêu của em không có thực

I’m still hurting.

Anh vẫn đang tổn thương

Yeah. I’m hurting inside.

Yeah. Anh đang tổn thương trong lòng

I’m so scared to fall in love,

Anh rất sợ yêu,

But if it’s you then I’ll try.

Nhưng nếu là em thì anh sẽ cố.

It’s you, it’s always you.

Đó là em, luôn luôn là em

If I’m ever gonna fall in love I know it’s gon’ be you.

Nếu anh sắp yêu anh biết đó sẽ là em

It’s you, it’s always you.

Đó là em, luôn luôn là em

Met a lot of people, but nobody feels like you.

Đã gặp rất nhiều người, nhưng chẳng có ai cảm giác như em

So, please, don’t break my heart.

Vậy, làm ơn, đừng làm anh đau lòng

Don’t tear me apart.

Đừng khiến anh đau khổ

I know how it starts.

Anh biết cách nó bắt đầu

Trust me: I’ve been broken before.

Tin anh đi: Anh đã suy sụp trước đó rồi

Don’t break me again.

Đừng làm anh lại tan nát thêm nữa

I am delicate.

Anh mỏng manh lắm

Please, don’t break my heart.

Làm ơn, đừng làm anh đau lòng

Trust me: I’ve been broken before.

Tin anh đi: Anh đã suy sụp trước đó rồi

I know I’m not the best at choosing lovers.

Anh biết anh không phải lựa chọn tốt nhất

We both know my past speaks for itself.

Cả hai ta đều biết quá khứ của anh đang lên tiếng cho chính nó

For itself.

Cho chính nó

If you don’t think that we’re right for each other

(Baby, no)

Nếu em không nghĩ rằng ta ở đây vì nhau

Then, please, don’t let history repeat itself.

Thì, làm ơn, đừng để lịch sử lặp lại chính nó

“Cause I want you. Yeah. I want you. Yeah.

Vì anh muốn em. Yeah. Anh muốn em. Yeah

There” s nothing else I want.

Anh chẳng muốn gì khác

“Cause I want you. Yeah. I want you. Yeah.

Vì anh muốn em. Yeah. Anh muốn em. Yeah

And you” re the only thing I want.

Và em là điều duy nhất anh muốn

It’s you, it’s always you.

Đó là em, luôn luôn là em

If I’m ever gonna fall in love I know it’s gon’ be you.

Nếu anh sắp yêu anh biết đó sẽ là em

It’s you, it’s always you.

Đó là em, luôn luôn là em

Met a lot of people, but nobody feels like you.

Đã gặp rất nhiều người, nhưng chẳng có ai cảm giác như em

So, please, don’t break my heart.

Vậy, làm ơn, đừng làm anh đau lòng

Don’t tear me apart.

Đừng khiến anh đau khổ

I know how it starts.

Anh biết cách nó bắt đầu

Trust me: I’ve been broken before.

Tin anh đi: Anh đã suy sụp trước đó rồi

Don’t break me again.

Đừng làm anh lại tan nát thêm nữa

I am delicate.

Anh mỏng manh lắm

Please, don’t break my heart.

Làm ơn, đừng làm anh đau lòng

Trust me: I’ve been broken before.

Tin anh đi: Anh đã suy sụp trước đó rồi

“Cause I want you, baby. I want you.

Vì anh muốn em, baby. Anh muốn em

Baby, I want you, baby. I want you.

Baby, anh muốn em, baby. Anh muốn em

Baby, I want you, baby. I want you.

Baby, anh muốn em, baby. Anh muốn em

Baby, I want you, you, you.

Baby, anh muốn em, em, em

” Cause I want you, baby. I want you.

Vì anh muốn em, baby. Anh muốn em

Baby, I want you, baby. I want you.

Baby, anh muốn em, baby. Anh muốn em

Baby, I want you, baby. I want you.

Baby, anh muốn em, baby. Anh muốn em

Baby, I want you, you, you.

Baby, anh muốn em, em, em

Facebook